مقالات چاپ کاتالوگ بخش دوم

ادامه مقالات چاپ کاتالوگ بخش اول:

چ( با حرکت دادن Slider سمت راست که روشن تر است؛ به سمت چپ، pixel های تیرة عکس، روشن شده و تضاد ) Contrst ( کاهش می یابد.

ح( با حرکت دادن Slider سمت چپ که تیره تر است به سمت راست، pixel های روشن عکس، تیره شده و تضاد ) Contrast ( کاهش پیدا م یکند.

نکته

از منوی بالای این پنجره که Presets نام دارد؛ می توان به تنظیمات آمادة ذخیره شده برای تنظیم نور

و و تضاد ) Contrast ( دسترسی یافت.

کار عملی

5 عکس با نورهای متفاوت را باز کنید و نور و کنتراست آنها را تنظیم کرده و به هنرآموز خود ارائه

دهید.

مراحل تغییر و اصلاح رنگ: مراحل تغییر و اصلاح رنگ با استفاده از گزینه Hue ،Saturation ،Lightness به شرح زیر است:

الف( از منوی Image وارد منوی Adjustment شده و گزینة … Hue ،Saturation را انتخاب م یکنیم.

ب( با حرکت دادن Slider نوار Hue طیف رنگ های عکس با در نظر گرفتن دو نوار رنگی پایین پنجره تغییر م یکند.

نکته

نوار بالا ثابت بوده و طیف رنگی پایه را نشان م یدهد و نوار پایین تحت تأثیر Slider تغییر کرده و

تبدیل رنگ ها را مشخص می نماید.

پ( با حرکت دادن Slider نوار Saturation به سمت چپ، از غلظت رنگ کاسته شده و در نهایت در عدد

۱۰۰- خاکستری می شود. با حرکت به سمت راست، غلظت رنگ افزایش پیدا کرده و عکس پررنگ می شود.

نکته

یکی از روش های تبدیل عک سهای رنگی به خاکستری ، کم کردن Saturation می باشد.

ت( با حرکت دادن Slider نوار Lightness به سمت راست، نور رنگ های عکس افزایش پیدا کرده و با حرکت آن به سمت چپ، نور رنگ ها کاهش پیدا م یکند.

نکته

کاهش نور رنگ با نور عکس متفاوت است و منظور تیره یا روشن شدن رنگ است. مانند سبز تیره یا

سبز روشن.

ث( با انتخاب گزینة Colorize می توان عکس را تک رنگ کرد. مانند قرار دادن یک فیلتر رنگی روی عکس. سپس با تغییر Hue ،Saturation ،Lightness طیف رنگ ، غلظت رنگ و نور رنگ را تنظیم م یکنیم.

ج( اگر به جای Masters در منوی رنگ، یک رنگ مشخص را انتخاب کنیم ؛

در کل عکس فقط همان طیف رنگی تحت تأثیر تغییرات قرار م یگیرد. همچنین می توان از نوار رنگی پایین

پنجره محدودة تغییرات را نیز کنترل کرد.

کار عملی

۱۰ عکس رنگی را باز کرده و رنگ آنها را تغییر دهید. همچنین آن عکس ها را تک رنگ و خاکستری

کرده و به هنرآموز خود ارائه دهید.

انتخاب قسمت های مختلف عکس: بخشی از عکس را انتخاب ) Select ( کرده و تغییرات مورد

نظر، مثل: تنظیم نور، اصلاح رنگ، خاکستری کردن و… را فقط به همان قسمت اعمال کرد تا دیگر بخش های

عکس بدون تغییر بماند. گاهی تنها بخشی از عکس نیاز به اصلاح و یا تغییر دارد که با انتخاب آن، تغییرات

را محدود به قسمت انتخاب شده می نماییم. برای انتخاب، رو شها و ابزارهای متفاوتی هست که ما در این

بخش به کاربردی ترین آن می پردازیم. سه ابزار Lasso ،Polygonal Lasso ،Magnetic Lasso از جعبه

ابزار، سمت چپ محیط )شکل 20 (، در دسترس است. با فشار دادن کلید چپ موس روی ابزار، پنجرة شناور آن باز شده و هر سه ابزار قابل انتخاب خواهد شد. در ادامه هر سه ابزار را توضیح می دهیم.

الف( Lasso : با این ابزار به صورت حرکت آزاد موس، دورگیری و انتخاب می کنیم. دست را روی کلید چپ

موس فشار داده و موس را درگ کرده و دور قسمت مورد نظر کشیده و ادامه م یدهیم تا به نقطه شروع برسیم

نکته مهم

به هیچ عنوان دست را از روی کلید موس برنمی داریم؛ زیرا خط انتخاب بسته شده و انتخاب ناقص

خواهد ماند.)

از این ابزار برای انتخاب و ترسیم فر مهایی که نیاز به دقت زیادی ندارند استفاده می شود؛ زیرا

به صورت حرکت آزاد موس خط انتخاب را ترسیم م یکند و دقت بالایی ندارد!

کار عملی

۱۰ عکس را باز کرده و با ابزار Lasso بخ شهایی از آن را انتخاب کرده و به هنرآموز خود ارائه دهید.

الف( Polygonal Lasso : ابزار چندضلعی که یکی از دقیق ترین ابزارها برای انتخاب است. موس را روی

لبة محدوة مورد نظر برده و یک بار کلیک چپ می زنیم؛ سپس دست را از روی کلید برداشته و روی نقطه

دیگر برده و دوباره کلیک چپ را م یزنیم )شکل 23 (؛ اینکار را دورتادور محدوة مورد نظر ادامه داده تا به

نقطة شروع برسیم و با کلیک روی نقطة شروع یا زدن کلید Enter از صفح هکلید محدوة انتخابی را کامل

می نماییم.

نکته

این ابزار به صورت خطوط مستقیم ترسیم می شود که برای انتخاب محدوده های منحنی، باید خطوط

را کوتاه و نزدیک به هم ترسیم کرد تا منحنی انتخاب ایجاد گردد.

برای حذف نقاطی که با کلیک در حال ترسیم ایجاد شده است؛ از کلید Backspace روی صفحه کلید

استفاده م یکنیم.

کار عملی

۱۰ عکس را باز کرده و با ابزار Polygonal Lasso بخ شهایی از آن را به صورت خطی و چندضلعی

و همچنین منحنی انتخاب کرده و به هنرآموز خود ارائه دهید.

الف( Magnetic Lasso : این ابزار با توجه به تضاد رنگ یا نور موجود در محدوة انتخابی با محدوة مجاور

آن، مرزها را تشخیص داده و خط را ترسیم م یکند. یعنی مناسب برای انتخاب بخ شهایی است که مرز بین

محدودة مورد نظر انتخاب، دارای تضاد مناسب برای تشخیص آن باشد. موس را روی لبة مورد نظر برده و یک بار کلیک چپ را می زنیم؛ سپس موس را روی مرز دارای تضاد رنگ یا نور حرکت داده و ابزار، با ایجاد نقاط تثبیت کننده، خط انتخاب را ایجاد م یکند.

نکته مهم

فاصلة موس را از لبة دارای تضاد، نباید زیاد کرد؛ زیرا دقت انتخاب را کاهش می دهد.

برای حذف نقاط تثبیت کننده در حین انتخاب و حذف خطوطی که دارای اشکال است؛ از کلید

Backspace روی صفح هکلید استفاده م یکنیم.

پس از اعمال تغییرات در محدوة انتخاب، باید آن را غیرفعال کرد؛ زیرا تا زمانی که انتخاب باشد: هر

تغییری فقط به همان بخش محدود خواهد شد.

برای غیرفعال کردن انتخاب، از منوی Select گزینة Deselect را می زنیم یا از کلیدهای ترکیبی

Ctrl+D صفح هکلید استفاده م یکنیم.

مرز ایجاد شده توسط محدوة انتخابی کاملاً از زمینة خارج از انتخاب جدا و تفکیک شده است. گاهی

این لبة خطی و تیز، تغییرات اعمال شده را بد جلوه م یدهد! لذا با انتخاب گزینة Feather از منوی

Select/ Modify یا کلید ترکیبی Shift + F6 )شکل 26 ( و با توجه به Resolution ، عدد مناسب

که بین ۵ تا ۱۰ است را تعیین کرده تا لبه های انتخاب را نرم کند و مرز خطی و تفکیک شده را از بین

ببرد. مقادیر بالاتر برای Feather باعث ایجاد محوشدگی زیاد در حاشیة انتخاب م یگردد.

انتخاب محدوده عکس با ابزار Magic wand Tool : این ابزار از جعبه ابزار در سمت چپ محیط قابل

دسترس است

اگر در عکس، محدوة رنگی مشابه وجود داشته باشد؛ با یک کلیک چپ موس، می توان آن سطح رنگی را

به راحتی و با دقت انتخاب کرد.

نکته

اگر در عکسی مثل )شکل 28 ( محدوة مورد نظر برای انتخاب، ساختمان ها باشد؛ ابتدا با Magic wand

آبی آسمان را انتخاب کرده و سپس با انتخاب گزینة Inverse از منوی Select ، محدودة انتخابی را

معکوس م یکنیم تا ساختما نها انتخاب شوند.

ترکیب تصاویر و ایجاد ترکی ببندی در آن

لایه در Photoshop به چه معناست؟

پیکسل های شفاف ) Transparent pixel ( چیست؟

م یتوانیم عکس های متعددی را در یک Image کنار هم قرار داد؟

چطور می توان یک عکس را به صورت نیمه شفاف تبدیل کرد و با قرار دادن روی عکس های دیگر ترکیب

رنگی ایجاد کرد؟

چگونه اندازة و زاویة عکس ها در یک Image را تغییر داد؟

یکی از قابلیت های قدرتمند و شاید منحصر به فردی که بعد از Phtoshop در نرم افزارهای دیگر نیز مورد

استفاده قرار گرفت؛ امکان لایه بندی عکس ها و چیدمان و ترکیب آنها با یکدیگر است. ماهیت pixel های

رنگی امکان تغییرات نور و رنگ را در اختیار کاربر قرار می دهد؛ ولی خصوصیت شفاف ) )Transparent

پیکسل ها، قدرت ترکیبات متنوعی از عکس ها را به کاربر م یدهد. امکان حرکت دادن عک سها، تغییر اندازه و

چرخاندن عک سها در قالب یک لایه، شفاف و نیمه شفاف کردن آنها و… از مزایای کار با لایه های Photoshop

است.

نرم افزار فتوشاپ با تعریف یک پنل مستقل در محیط، امکان مدیریت لایه ها را به کاربر م یدهد. شناخت این

پنل و کار با گزینه اّی آن برای رسیدن به نتیجة مطلوب در یک پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در

ادامه ساختار لایه ها و کار با پنل لایه در Photoshop را توضیح م یدهیم.

شناخت لایه ها :لای هها ) Layers ( به تصاویری گفته می شود که روی تصویر دیگری قرار م یگیرد.

اگر یک تصویر داشته باشیم و آنگاه یک ورق شفاف به همان اندازه که یک دایره روی آن رنگ شده باشد را

روی آن قرار دهیم ؛ از قسمت های شفاف آن تصویر زیر دیده می شود و دایرة رنگی مانع دیده شدن بخشی

از تصویر زیر م یگردد. به هر تعداد که نیاز باشد؛ می توان این ور قهای شفاف را که در هر کدام، بخشی رنگ

شده است را روی صفحات زیر قرار داد به صورتی که وقتی از بالا نگاه م یکنیم؛ به نظر برسد که یک تصویر

ترکیب شده از بخش های مختلف رنگی ایجاد شده است.

ساختار لای هها در photoshop نیز به همین صورت است. در هر image که ایجاد می شود؛ حتماً یک لایة

اصلی به نام Background وجود دارد که کل pixel های آن رنگی است. همچنین امکان ساختن لایه هایی

را داریم که تمام یا بخشی از pixel های آن شفاف ) Trandparent ( هستند. شفاف به این معنا که هیچ

رنگی نداشته و مثل یک ورق طلق ب یرنگ و شفاف عمل م یکند. با وجود لایه های با pixel های شفاف

Trandparent( ( است که امکان ترکیب تصاویر مختلف در photoshop امکان پذیر است.

دو روش برای ساخت لایه های شفاف وجود دارد که در ادامه توضیح م یدهیم:

الف( ساخت لایه شفاف از طریق پنل لایه ها: از پنل لایه، یک لایة جدید و بدون رنگ ساخته شود.

ب( ساخت لایه شفاف از طریق انتقال تصویر: هرگاه از یک image به image فعال تمام تصویر یا بخش

انتخاب شده را منتقل کنیم ؛ یک لایه جدید ساخته می شود که بخشی از آن رنگ دارد )محدودة داخل بخش

انتخاب شده( و بخش های دیگر شفاف هستند که لای ة تصویر زیر قابل دیدن است.

کار با پنل لایه ) Layer ( :پنل ها پنجر ههایی هستند که از طریق منوی window قابل دسترس

می باشند و امکانات بیشتری را برای مدیریت ابزارها و گزینه های نرم افزار در اختیار کاربر قرار می دهد. یکی از

این پنل ها، پنل Layer است که برای مدیریت و کار با لایه ها در نظر گرفته شده است.

این پنل دارای امکانات مختلفی برای کار با لایه هاست که در ادامه به آن اشاره م یکنیم:

۱ ساخت لایة جدید

۲ حذف یک یا چند لایه

۳ انتخاب یا فعال کردن لایه.

۴ کپی کردن لایه

۵  جابه جایی لایه ها به صورتی که لایة زیر را روی لایه بالاتر آن قرار داد یا برعکس

۶  تنظیم میزان شفافیت لایه های که تمام یا بخشی از آنها رنگی است

۷ قفل کردن لایه برای آنکه تغییر نکند

۸  باز کردن قفل لایة Bachground

هر تغییری در image روی لایة فعال اعمال می شود و اگر بخشی از آن انتخاب شده باشد؛ تغییرات به محدوة

انتخاب شده در لایة فعال اعمال م یگردد.

یکی از روش های مطمئن برای فعال کردن لایة مورد نظر، استفاده از پنل Layer است. برای هر لایه در پنل ،

می توانیم یک نام تعیین کنیم تا وقتی تعداد لای هها زیاد شد؛ با کمک نام شان، راحت تر آنها را پیدا نماییم.

در پنل لایه ها می توان یک لایه را مخفی کرد و هر زمان که لازم شد؛ دوباره آن را ظاهر کنیم. این کار باعث

می شود که لایه های زیرین را بهتر دیده و کنترل نماییم.

لازم به ذکر است که مدیریت لایه ها از طریق منوی Layer هم میسر است ولی امکاناتی که در پنل وجود

دارد؛ کار را ساده و سریع تر م یکند.

تولید لای ههای متعدد و ترکیب آنها : برای کار با لای هها در photoshop ابتدا پنل Layer را

از منوی Window باز م یکنیم.

نکته

م یتوانیم با زدن کلید F7 از روی صفح هکلید نیز پنل Layer را باز نماییم.

ساخت لایة جدید با استفاده از پنل Layer : ساخت لایة جدید با استفاده از پنل Layer به این صورت

است که روی گزینة Creat New layer کلیک م یکنیم. با هر بار کلیک روی این گزینه، یک لایة جدید و

کاملا شفاف ایجاد می شود.

ساخت لایة جدید با کپی کردن از یک image دیگر: ساخت لایة جدید با کپی کردن از یک image

دیگر به این صورت است:

الف( انتخاب ابزار Move : ابزار Move از جعبه ابزار را انتخاب م یکنیم.

ب( فعال کردن پنجرة image : پنجرة image را که م یخواهیم کپی کنیم؛ فعال کرده و تصویر آن را

drag م یکنیم و روی image مورد نظر رها می نماییم. با این روش کل تصویر در قالب یک لایة جدید کپی م یگردد.

نکته

م یتوانیم بخشی از تصویر را انتخاب کرده و تنها همان محدودة انتخابی را کپی کنیم.

حذف یک لایه با استفاده از پنل Layer : روش حذف یک لایه با استفاده از پنل Layer به این صورت

است که ابتدا باید لایة مورد نظر را با کلیک کردن روی آن در پنل، انتخاب کرده و سپس روی گزینة Delete layer کلیک م یکنیم.)

مخفی کردن یک لایه با استفاده از پنل Layer : روش مخفی کردن یا ظاهر کردن یک لایه با استفاده از

پنل Layer به این صورت است که گزینة چشم که سمت چپ هر لایه وجود دارد را می زنیم. با مخفی شدن نماد چشم، لایه هم مخفی شده و با انتخاب دوبارة آن لایه ظاهر می شود

کپی کردن یک لایه با استفاده از پنل Layer : روش کپی کردن یک لایه با استفاده از پنل Layer به

این صورت است که روی لایة مورد نظر کلیک راست کرده و از منویی که باز می شود؛ گزینة Duplicate

Layer را انتخاب م یکنیم تا یک نمونة از لایه ایجاد شود .

تنظیم شفافیت یک لایه با استفاده از پنل Layer : روش تنظیم شقافیت یک لایه با استفاده از پنل

Layer به این صورت است که لایة مورد نظر را فعال کرده و از بالای پنل عدد Opacity را کم م یکنیم.

وقتی عدد آن ۱۰۰ باشد؛ لایه کاملا مات بوده و هیچ شفافیتی ندارد. با عدد صفر، لایه کاملاً شفاف می شود.

با عدد بین ۱۰۰ ۰ لایه نیمه شفاف م یگردد.

جا به جا کردن یک لایه با استفاده از پنل Layer : روش جابه جایی یک لایه با استفاده از پنل Layer

به این صورت است که لایة مورد نظر را فعال کرده و با استفاده از drag کردن موس، لایه را به بالا یا پایین

کشیده و به زیر یا روی لایة مورد نظر می اندازیم.

قفل کردن یک لایه با استفاده از پنل Layer : روش قفل کردن یک لایه با استفاده از پنل Layer به

این صورت است که لایة مورد نظر را فعال کرده وگزینة Lock را که بالای پنل هست، انتخاب م یکنیم لایه

قفل شده و دیگر هیچ تغییری روی آن اعمال نم یشود تا زمانی که دوباره روی گزینة Lock کلیک کرده و

قفل را غیرفعال نماییم

 

چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ /

نکته

لایة Background به صورت پیش فرض قفل است و امکان جابه جایی و یا پاک شدن نداشته و فقط

تغییرات رنگی روی آن اعمال می شود. برای باز کردن آن روی لایه دوبار کلیک کرده و پنجره ای را که

باز می شود Ok می کنیم. نام این لایه به Layer 0 تغییر کرده و قفل آن باز می شود.

حرکت دادن، تغییر اندازه و چرخاندن یک لایه: هر نوع تغییر وضعیت، شامل تغییر مکان، تغییر اندازه،

تغییر زاویه ، قرینه کردن را Transform می نامند.

برای رسیدن به یک ترکی ببندی مناسب، لازم است تا لای هها حرکت کرده ) Move (، تغییر اندازه ) )Scale

تغییر زاویه ) Rotate ( داشته و یا اینکه قرینه ) Flip ( افقی ) Horozontal ( یا عمودی ) Vetical ( شوند.

برای حرکت دادن یک لایه، ابتدا آن را از پنل Layer فعال کرده و با ابزار Move از جعبه ابزار آن را حرکت م یدهیم.

نکته

برای حرکت دادن چند لایه به صورت هم زمان، ابتدا همة لایه ها را با هم انتخاب کرده و سپس حرکت

می دهیم. برای انتخاب چند لایه با هم، از پنل Layer ، کلید Ctrl را از صفحه کلید، نگه داشته و آنگاه

روی لایه های مورد نظر کلیک می نماییم.

تغییر شکل: برای تغییر شکل ) Transform ( یک لایه، ابتدا لایه را فعال کرده و سپس از منوی Edit گزینة Free Transform را انتخاب م یکنیم.

در حاشیة لایه، یک کادر با هشت نقطة کنترلی ظاهر م یگردد.

الف( تغییر اندازه: برای تغییر اندازه ) Scale ( متناسب ، به صورتی که نسبت طول و عرض لایه حفظ شود ،

یکی از نقاطی که در گوشة کادر Transform است را گرقته و در حال یکه کلید Shift از صفح هکلید را نگه

داشته ایم ؛ موس را Drag می کنیم. اگر به سمت بیرون موس را بکشیم؛ لایه بزرگ می شود و اگر به سمت داخل بکشیم ؛ لایه کوچک می گردد.

ب( چرخاندن: برای چرخاندن ) Rotate ( لایه، موس را به بیرون از کادر می بریم تا فلش منحنی دیده شود. سپس با Drag کردن موس لابه را می چرخانیم.

92

الف( تغییر اندازه: برای تغییر اندازه ) Scale ( متناسب ، به صورتی که نسبت طول و عرض لایه حفظ شود ،

یکی از نقاطی که در گوشة کادر Transform است را گرقته و در حال یکه کلید Shift از صفح هکلید را نگه

داشته ایم ؛ موس را Drag می کنیم. اگر به سمت بیرون موس را بکشیم؛ لایه بزرگ می شود و اگر به سمت

داخل بکشیم ؛ لایه کوچک می گردد. )شکل 41 (

شکل 41

ب( چرخاندن: برای چرخاندن ) Rotate ( لایه، موس را به بیرون از کادر می بریم تا فلش منحنی دیده شود.

سپس با Drag کردن موس لابه را می چرخانیم. )

پ( قرینه کردن افقی: برای قرینه کردن افقی ) Flip Horizontal ( لایه، روی کادر کلیک سمت راست را

می زنیم و از منوی باز شده ، گزینة Flip Horizontal را انتخاب می نماییم.

ت( قرینه کردن عمودی: برای قرینه کردن عمودی ) Flip Vertical ( لایه، روی کادر کلیک سمت راست

را می زنیم و از منوی باز شده، گزینة Flip Vertical را انتخاب می نماییم.

اصلاح و روتوش عکس

می توانیم قسمت های اضافه عکس را برش داد؟

Noise در عکس را چگونه م یتوان کاهش داد؟

چگونه عکس هایی را که دارای اشکالاتی مثل لکه یا تاخوردگی هستند ؛ ویرایش کرد؟

اشکالات بافت تصویر را می توان اصلاح کرد؟

اصلاح و روتوش عکس، یکی از رایج ترین کاربردهای فتوشاپ است. حتی کسان یکه حرفه ای نیستند؛ مشتاق اند

تا با این تکنیک آشنا شوند. اما بر خلاف تصور معمول، اصلاح و روتوش فقط شامل از بین بردن اشکالات در

بافت پوست صورت یا اصلاح عکس های قدیمی نیست! بلکه شامل بریدن بخش های اضافة عکس، از بین بردن Noise ، اصلاح بخش های آسیب دیده و ترمیم بافت و…

نرم افزار فتوشاپ ابزارها و گزینه های مختلفی برای اصلاحات عکس در اختیار کاربر قرار داده است، اما در ابتدا

باید با اشکلاتی که در عکس به وجود می آید آشنا شویم و سپس با ابزار مناسب، به اصلاح آن بپردازیم. در

ادامه ایرادهای تصویر و تکنیک های اصلاح عکس را توضیح م یدهیم.

شناخت ایرادهای عکس و تکنی کهای اصلاح عکس : معمولاً عک سهایی که اسکن می شود و

یا با دوربین دیجیتال عکاسی می شود؛ نیاز به اصلاح دارند.

عک سهایی که اسکن می شوند حتماً دارای حاشیه ای هستند که در اطراف عکس ایجاد می شود و باید بریده

شوند. اغلب عک سهایی هم که با دوربین دیجیتال عکاسی شده اند؛ نیاز به برش بخش هایی از حاشیه های

کنار عکس دارند. ابزار مناسب برای بریدن حاشیه اّی عکس، Crop است که از جعبه ابزار قابل دسترس است.

در عک سهایی که اسکن می شود، به دلیل نوع کاغذ عکس یا مجله، روزنامه و… بافت ناخواسته ای وجود دارد

که باید اصلاح شود. در عک سهایی که در نور کم و با انواع آماتور یا حرفه ای دوربین دیجیتال ثبت می شود ،

دانه های ریزی تولید م یگردد که به آن Noise گفته می شود و لازم است تا اصلاح شود. روش مناسب برای از بین بردن این Noise استفاده از فیلتر Reduce Noise است.

بعضی عکس ها دارای تاخوردگی یا لکه و… هستند که با ابزار Clone Stamp می توان این اشکالات را اصلاح کرد.

بافت هایی در عکس وجود دارد مثل چین و چروک پوست ، ترک و شکستگ یهایی روی دیوار و… یا اینکه پس از کار با Clone Stamp بافت عکس دچار اشکال می شود. برای اصلاح بافت تصویر از ابزار Healing Brush استفاده م یکنیم.

اصلاح ایرادهای عکس ،توسط ابزارهای فتوشاپ: ابزار Crop : برای حذف حاشیه های اضافی

در تصویر از ابزار Crop استفاده می شود که در ادامه روش کار با این ابزار را توضیح م یدهیم.

این ابزار از جعبه ابزار که در سمت چپ محیط نرم افزار قرار دارد؛ قابل دسترس است.

پس از انتخاب این ابزار کادری در حاشیة image ظاهر می شود با هشت نقطة کنترلی که با آن نقاط می توان اندازه کادر برش، زاویة چرخش مناسب و مکان آن را تنظیم کرد.

پس از تنظیم اندازه، زاویه و مکان کادر برش، برای تأیید و تثبیت تغییرات جهت برش، از نوار ابزار بالای

محیط نرم افزار گزینه Commit را انتخاب م یکنیم. برای لغو فرمان Crop نیز گزینة Cancel را انتخاب

می نماییم

کار عملی

Image5  را با ابزار Crop برش داده و کادر آنها را اصلاح کنید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

روش کار با فیلتر Reduce Noise : برای حذف Noise در تصویر از فیلتر Reduce Noise استفاده

می شود که در ادامه، روش کار با این ابزار را توضیح م یدهیم.

فیلتر کاهش نویز یک ابزار عالی برای حذف نویز نامطلوب از عکس است. این ابزار از منوی / Filter/Noise

Reduce Noise قابل دسترس است.

عکس مورد نظر را باز کرده و فیلتر Reduce Noise را انتخاب م یکنیم.

ابتدا برای میزان کاهش Noise ، گزینة Strength را تنظیم م یکنیم. با افزایش این عدد Noise بیشتری

حذف می شود.

برای جلوگیری از حذف اطلاعات اصلی تصویر ، میزان Preserve Detail را افزایش م یدهیم.

برای حذف رن گ دان ههایی که به خاطر Noise به وجود آمده است؛ عدد Reduce Color Noise را تنظیم می نماییم.

برای تنظیم وضوح تصویر و بالا بردن آن عدد Sharpen Detail را افزایش م یدهیم. در خصوص این مورد

باید دقت کنیم؛ چرا که ممکن است لبه های عکس Sharpness مصنوعی و نا خوشایند پیدا کند.

اگر با تصاویر با وضوح پایین JPEG کار شود، با دکمه Remove JPEG Artifacts می توانیم قسمت های

نامناسب بلوک شکل و یا محوشده را حذف کنیم.

نکات مهم

این پدیده به JPEG Artifacts معروف است که طی فشرده سازی بخشی از اطلاعات عکس از دست

می رود در نتیجه برخی از نقاط عکس مات و با نویز دیده می شوند.

در تنظیم گزینه های این پنجره، باید به تغییرات ایجاد شده توجه داشت؛ چرا که اگر اندازه اعداد به

دقت تنظیم نشود؛ اشکالات تصویر بیشتر خواهد شد!

روش کار با ابزار Clone Stamp : برای روتوش و اصلاح اشکالاتی مثل تاخوردگی، لک هها و… از ابزار Clone

Stamp استفاده م یکنیم در ضمن هر جا که نیاز به کپی بخشی از تصویر داشتیم؛ می توان از این ابزار

استفاده کرد که در ادامه روش کار با این ابزار را توضیح خواهیم داد.

این ابزار از جعبه ابزار سمت چپ محیط نرم افزار قابل دسترس است.

برای روتوش تصویر و جلوگیری از خراب شدن عکس اصلی، ابتدا از پنل Layer یک لایة جدید ایجاد

م یکنیم. این عمل به ما این امکان را م یدهد که اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد؛ لایه را حذف کرده و تصویر

اصلی در لایه مستقل بدون تغییر باقی بماند.

سپس از نوار ابزار بالای محیط نرم افزار، گزینة Sample را روی All Layers قرار می دهیم.

برای حذف یک اشکال در تصویر بهتر است تا اندازة ابزار را کمی بزرگ تر تنظیم کنیم. برای تنظیم اندازه ابزار ، کلید Alt را نگه داشته و کلید سمت راست موس را Drag م یکنیم.

سپس از ناحیه ای از تصویر که سالم است و نزدیک به محل اشکال، نمونه می گیریم؛ به این صورت که روی

ناحیه سالم، کلید Alt رو نگه داشته و کلیک م یکنیم و سپس در ناحیه دارای اشکال موس را کلیک کرده

یا Drag می کنیم.

روش کار با ابزار Healing Brush : این ابزار از جعبه ابزار قابل دسترس است.

روش کار با این ابزار کاملاً شبیه به Clone Stamp است؛ بنابراین توضیحات کار با ابزار را تکرار نم یکنیم. اما

تفاوت این دو ابزار در تأثیر آنها بر تصویر است. در این ابزار پس از نمونه برداری از بخش سالم تصویر و کلیک

یا Drag کردن روی بخشی که اشکال دارد، نمونه به صورت کامل کپی و جایگزین نم یشود؛ بلکه سایه، روشن

زمینه را حفظ کرده و فقط بافت سالم را با تصویر زمینه ترکیب م یکند.

از این ابزار هم به صورت مستقل برای اصلاح تصاویری که نیاز به حفظ سایه، روشن های اصلی دارند استفاده

می شود؛ مانند ترمیم باقت پوستی که چین و چروک دارد و هم به عنوان ابزار تکمیل کنندة Clone Stamp

در قسم تهایی که بافت تصویر و سایه، روشن آن پس از روتوش از بین رفته است.

کار عملی

۴ تصویر را که دارای اشکال است را روتوش کرده و به هنرآموز خود ارائه دهید.

ساخت فایل پوشش دهی برای عملیات جلوه های ویژه

عملیات جلوه های ویژه چیست؟

منظور از فایل پوش شدهی چیست؟

محدوه مورد نظر برای پوش شدهی را چگونه تعیین م یکنیم؟

برای ذخیره محدوه پوشش دهی از کانال اضافه شده رنگ استفاده م یکنیم؟

کانال spot چیست؟

منظور از جلوه های ویژه، اعمال تغییرات کیفی با هدف زیباسازی در قسمت های مشخص شده از فرم چاپ

شده مانند پوش شدهی با روک شهای ورنی، طلاکوب، برجسته سازی، تیغ و قالب است.

برای تولید فایل مناسب جهت عملیات تکمیلی یا فایل پوش شدهی، ابتدا بخش مورد نظر را انتخاب کرده و

آن محدوده را به صورت یک کانال رنگی اضافه به نام کانال Spot ایجاد م یکنیم و با فرمت مناسب ذخیره

کرده تا در مراحل بعدی از آن استفاده شود.

چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ /

 

نام کتاب: طراحی و آماده سازی فایل های چاپی  212454

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی