مقالات چاپ کاتالوگ – بخش 3

رنگ های spot رنگ هایی هستند که در فرایند تولید چاپ رنگی شرکت ندارند ولی به عنوان یک رنگ درمحصول چاپی مورد استفاده قرار م یگیرد؛ مانند رنگ های با جلوه فلزی و یا با جلوه های فسفری که امکان تولید آنها در چاپ چهار رنگ نیست. همچنین از فرایند تولید کانال های Spot می توان جهت پوشش دهی و برجسته سازی بهره برد. در این نوع کاربرد به جای رنگ از مواد پوشش دهی و یا فشار برای برجسته سازی و تیغ استفاده می شود.

پارامترهای گرافیکی در ساخت فایل پوشش دهی: پیش از هر چیز این نکته قابل توجه است

که در تولید بخش های پوششی، سایه  روش نها استفاده نمی شود؛ بلکه تمام این محدوده یا دارای رنگ با

درصد کامل و یا بدون رنگ است. در طرح مورد نظر، بخشی که به منظور اعمال جلوه های ویژه پوشش دهی آماده می شود؛ ابتدا با یکی از روش های Select انتخاب و در قالب یک کانال Spot از پنل Channel اضافه شده و ذخیره می شود.

نکته

در محدوه انتخاب شده توسط ابزارها و روش های Select ، از feather استفاده نم یکنیم؛ زیرا در ذخیره

کردن کانال Spot سایه های خاکستری ایجاد م یکند که در تولید جلوه های ویژه پوش شدهی کاربرد

ندارد. فرایندهای پوشش دهی و تأثیر آنها بر یکدیگر: عملیات پوش شدهی مانند روکش ورنی و یا

طلاکوب باعث می شوند تا جلوه هایی که امکان تولید آنها در چاپ نیست؛ ایجاد شود. به این وسیله می توان

قسمت هایی از فرم چاپی را براق، برجسته، بریده و یا به وسیله فویل های با جلوه فلزی مشخص کرد. این

عملیات می تواند بر روی قسمت های چاپ شده به صورت تصویر و یا زمینه های رنگی و حتی در قسمت هایی

از فرم چاپی که چاپ صورت نگرفته اجرا شود. تأثیر این مرحله بر روی کار چاپی باعث شاخص شدن آن

می شود.

در فرایند پوش شدهی، انواع لوح های انتقال طرح مانند شابلون و کلیشه، از روی فیلم تهیه شده در لیتوگرافی

تولید می شود. این فیلم شامل بخ شهایی است که در فرایند تولید فایل با در نظر گرفتن کانال های Spot

جهت جلوه های ویژه پوش شدهی مشخص شده است. این لو حها توسط سیستم های مختلف چاپی، جلوه های ویژه پوش شدهی را تولید م یکند.

نکته

برای چاپ رن گهایی که در فرایند تولید چاپ رنگی استفاده نمی شود و اضافه یا مجزا از آن تولید و

چاپ م یشوند نیز می توان از کانال های Spot استفاده و لوح های آن را تهیه کرد. به این ترتیب می توان

رنگ های Spot مانند رنگ های با جلوه فسفری و یا فلزی و رنگ های خاص تذهیب برای کتاب های

نفیس را در فرایند چاپ استفاده کرد.

انواع ساختار تعریف شده ) Format ( برای ذخیر هسازی فایل ) File (: اطلاعات تولید شده

در یک نرم افزار باید ذخیره شده تا امکان استفاده از آن در قالب یک فایل ایجاد شود. یک فایل شامل اطلاعات

مرتبط به هم است. برای شناسایی یک فایل در رایانه با توجه به نرم افزاری که آن را تولید و پشتیبانی م یکند ؛

نام و پسوندی تعیین شده که توسط نقطه از هم تفکیک می شوند. هر نر مافزار یک پسوند اختصاصی داشته و

فای لهایی را که توسط نرم افزارهای دیگر تولید شد هاند و پسوند متفاوتی دارند را پشتیبانی م یکند.

پسوند اختصاصی نرم افزار فتوشاپ: پسوند اختصاصی نرم افزار فتوشاپ psd است. این پسوند، تمام

خصوصیات فایل تولید شده در فتوشاپ، مانند لایه ها، انتخاب ها ، کانال های رنگ وکانال های Spot را در خود

ذخیره کرده و قابل دسترس و ویرایش قرار م یدهد. این ساختار اختصاص به ویرای ش احتمالی بعدی در

محیط فتوشاپ دارد.