مقاله چاپ کاتالوگ بخش 4

از انواع فای لهایی که فتوشاپ برای باز کردن یا ارسال پشتیبانی می کند؛ می توان Tiff ،BMP PNG ،JPEG

EPS ، را نام برد.

چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ /

نکته

فایل های با پسوند Tiff و PNG کانال Spot را ذخیره م یکند.

فشرده سازی ) Compress (: فای لهایی که در نرم افزارهای گرافیک تولید می شود دارای حجم بالایی

هستند. یکی از روش ها برای کم کردن اندازه فایل، فشرده سازی ( Compress ) است. برای فشرده سازی دو روش وجود دارد.

الف( Lossy : در این نوع از فشرده سازی برای کم کردن حجم فایل، اطلاعات رنگی مطابق با تنظیمات کاربر، هنگام ذخیره سازی حذف می شود؛ مانند ساختار  JPEG .

ب( Lossless : این نوع از فشرده سازی بدون حذف اطلاعات از فایل، حجم آن را کم م یکند؛ مانند ساختار  .Tiff

مراحل ساخت فایل پوشش دهی: مراحل ساخت فایل پوشش دهی به شرح زیر است:

الف( ایجاد محدوده: برای ایجاد محدوه ای به منظور اعمال جلوه های ویژه پوش شدهی، از پنل Channel

که از منوی window قابل دسترس است؛ استفاده می کنیم.

ب( تعیین محدوده: برای تعیین محدوه مورد نظر، ابتدا با ابزار مناسب Select آن را انتخاب می نماییم.

سپس از پنل Channel و منوی پنل، گزینه New Spot Channel را انتخاب م یکنیم.

پ( تعیین رنگ: سپس از پنجره باز شده نام کانال Spot را وارد کرده و رنگ K = 100 را برای آن تعیین

م یکنیم.

ت( ذخیره کردن: برای ذخیره کردن کانال Spot ، فایل را با پسوند Tiff ذخیره م یکنیم و گزینه Spot

color را علامت م یزنیم

عملیات ذخیر هسازی فایل در فتوشاپ : برای ذخیره کردن تصویر ) Image ( از منوی

File/ save را انتخاب م یکنیم.

نکته

اگر تصویر ) Image ( قبلاً ذخیره شده باشد؛ از منوی File/ save as را انتخاب می کنیم تا با نام و پسوند دیگری و یا محل متفاوتی ذخیره شود.

از پنجره باز شده؛ مسیر و پوشة مورد نظر برای ذخیرة فایل انتخاب م یکنیم.

در قسمت File Name نام فایل را تایپ م یکنیم.

برای انتخاب ساختار ) Format ( مورد نظر منوی Save as type را باز م یکنیم.

ذخیر هسازی با ساختار Tiff : فشرده سازی ساختار Tiff از نوع Lossless بوده که بدون حذف اطلاعات

رنگی از تصویر می تواند؛ حجم فایل را کاهش دهد. با انتخاب Tiff و انتخاب Save ، پنجرة تنظیمات آن باز می شود.

از قسمت Image Compression می توانیم؛ انواع روش های فشرده سازی را انتخاب کنیم.

با انتخاب گزینة None فشرده سازی اعمال نمی شود و فایل با حجم اصلی خود ذخیره م یگردد.

با انتخاب یکی از گزینه های LZW ،ZIP می توانیم فایل را بدون حذف اطلاعات رنگی، فشرده نماییم.

ذخیره سازی با ساختار JPEG : فشرده سازی ساختار JPEG از نوع Lossy بوده که با حذف اطلاعات

رنگی از تصویر می تواند؛ حجم فایل را کاهش دهد.

با انتخاب JPEG و انتخاب Save ، پنجرة تنظیمات آن باز می شود.

با انتقال Slider به سمت Large file کیقیت تصویر را حفظ کرده ولی حجم فایل افزایش پیدا م یکند.

با انتقال Slider به سمت Small file کیقیت تصویر را کاهش داده و حجم فایل نیز کم می شود.

نکته

چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ /

باید توجه داشته باشیم که با انتخاب JPEG ، به هر حال بخشی از اطلاعات رنگی حذف شده و حجم

فایل کاهش پیدا م یکند؛ و با تغییر Slider ، تنها میزان حذف اطلاعات را کنترل می نماییم.

ارزشیابی شایستگی تولید فایل جلوه های ویژه

شرح کار:

1 ساخت ایمیج در فتوشاپ 2 اصلاح رنگ عکس 3 ترکیب تصاویر در فتوشاپ و ایجاد ترکیب بندی در آن 4 اصلاح و رتوش عکس 5  ساخت فایل پوشش دهی برای عملیات جلوه های ویژه

استاندارد عملکرد:

آماده سازی فایل مطابق با فایل اصلی چاپی به صورت تفکیک شده )لایه های چاپی( جهت پوشش دهی

شاخص ها:

پروف مطابق دستور اجرای کار  ابعاد و محل های پوشش و برش نهایی مطابق سفارش داده شده

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: 1 در محیط کارگاه پیش از چاپ 2 نور یکنواخت با شدت 500 لوکس 3 میز و صندلی رایانه برحسب استاندارد ارگونومی

بدن انسان 4 تهویه استاندارد و دمای C° ± 1 20

ابزار و تجهیزات: رایانه  نرم افزارهای گرافیکی رایانه ای فتوشاپ پرینتر سایر 4A  میز و صندلی مخصوص و رایانه

با توجه به نیاز رو به افزایش صنعت جعبه بندی، به ویژه به جعبه های مقوایی، به علت چاپ پذیری، و تجزیۀ

آسان شان در طبیعت، می توان گفت، استفاده از «قالب برش » در تولید محصولات چاپی گسترده و رو به

افزایش است.

در این پودمان مطالبی را پیرامون ایده پردازی، طراحی، انطباق فایل قالب با فایل گرافیک، ساخت قالب و کنترل فایل قالب فرا می گیریم

شایستگی تولید فایل دایکات «قالب برش»

کارت های تبریک، دعوت و … چگونه تا زده و چگونه با اشکال گوناگون بُرش داده شد هاند؟