مقاله چاپ کاتالوگ بخش 5

مقاله چاپ کاتالوگ : معرفی انواع کاتالوگ بخش 5

گوش ههای گرد و ورقهای برش خورده برخی کتابها مانند کتاب کودکان چگونه ایجاد میشوند؟

جعبه های مقوایی، مانند جعبه داروها چگونه تولید شده‌اند؟

مقاله چاپ کاتالوگ / مقاله چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ /

هدف

هدف ازاین شایستگی فراگیری چگونگی تولید فایل قالب برش است.

استاندارد عملکرد: طراحی و تولید فایل قالب برش با رعایت موارد ایمنی و در زمان مناسب است.

فایل قالب (ایده پردازی و طراحی)

برای تولید فایل قالب برش از چه نرم افزارهایی استفاده می شود؟

ایجاد یک فایل قالب برش بر چه پایه و اساسی استوار است؟

چه کسانی وظیفۀ ایجاد فایل قالب برش را دارند؟

عناصر فایل قالب برش نمایانگر چه عملکردهایی هستند؟

چرا در فایل قالب برش از دستورهای رسم فنی عمومی استفاده می شود؟

آیا می توان با تازدن و برش دادن یک سطح مانند کاغذ آن را به حجم تبدیل کرد؟

چرا برای تازدن سطوح چاپ شونده، به ویژه مقواهای ضخیم، ناچار به ایجاد فشار در محل تا زدن

هستیم؟

چگونه می توان سطوح چاپ شونده را به شک لهای گوناگون درآورد؟

آیا می توان قسمتی از سطح چاپ شونده را آمادۀ جداکردن برای استفاده کننده محصول چاپی کرد؟

طراحی یک «قالبب رش »،ب ه شکل معمولب اا ستفادها زن رم افزارهای طراحیب ستهب ندیا نجام می شود،ا ینن رم افزارها

اغلب « بُرداری » هستند و در ردۀن رم افزارهای موسومب ه »CAD & CAM« ب ه معنای «طراحیب ه کمک کامپیوتر »1

و «تولید به کمک کامپیوتر »2 ، جای دارند. با این همه نمی توان گفت همه طراحان برای ایجاد یک فایل

قالب برش، ناگزیرند فقط از نرم افزارهای ویژه این کار استفاده کنند، زیرا بسیاری از این نرم افزار بسیار گران

هستند و حتی گاهی به صورت مجموعه ای متشکل از نرم افزار و سخت افزار به هم پیوسته عرضه می شوند،

که همه آنها به کار همگان نمی آید، از همین رو بسیاری از طراحان ترجیح م یدهد با استفاده از نرم افزارهای

عمومی طراحی، نیاز خود را در این زمینه برآورده م یکنند، در نتیجه تولیدکنندگان این نرم افزارها نیز کوشش

کرده اند تا با ایجاد ابزارهایی در نرم افزارهایشان، به نیاز طراحان، برای تولید فایل های قالب برش پاسخ دهند،

تا آنان بتوانند به شکل حرفه ای یک فایل قالب برش را تولید کنند. اشکال ) 1( تا ) 8( کارهای انجام شده توسط قالب برش )دایکات( را نشان می دهند.

پایه و اساس ایجاد فایل قالب برش : ایجاد یک فایل قالب برش بر پایۀ تفکر خلاق یک طراح

استوار است . بدین معنا که یک فکر خلاقانه و مبتکرانه بر پایه اهدافی که طراح و یا سفارش دهنده به دنبالش

هست، به یک طرح قابل استفاده بدل می شود )شکل 9 ایده بسته بندی برخی ابزارهای فنی کوچک با قرار

دادن در شکاف هایی که در یک سطح از پلاستیک انجام شده را نشان می دهد(. اما همواره این گونه نیست

که یک گروه خاص با تحصیلات یک رشته تحصیلی ویژه وظیفه انجام این کار را داشته باشند، بلکه در

اغلب موارد، «طراحان گرافیک « ،» طراحان صنعتی » و یا «طراحان بسته بندی » و حتی «هنرمندان هنرهای تجسمی » اعم از نقاش و یا مجسمه ساز در این کار نقش ایفا م یکنند.

ویژگی های ترسیمی در ساخت قالب برش : اغلب قالب های برش دارای یک پایه هستند )شکل

10 (، که تیغه های فولادی 1 روی آن قرار م یگیرند )شکل 11 (. پایه یا «صفحه قالب برش 2» به طور معمول از

جنس تخته چندلایی 3 با ضخامت 17 تا 20 میلی متر است. علت انتخاب تخته چندلایی بر این اساس است

که در برابر تغییرات دما ، کوچک و بزرگ نمی شود ، در نتیجه کمتر دچار تغییر در اندازه می شود. تخته ها 4

در لایه های چندگانه عمود برهم قرار م یگیرند )شکل 12 ( ، از این رو در برابر فشار تا حدی منعطف هستند

و در نتیجه امکان شکسته شدن آن به حداقل ممکن می رسد

برای جا زدن یا قراردادن تیغه های فولادی روی این تخته، باید جای تیغه ها به شکل یک شکاف به اندازه

کمتر از 1 میلی متر ایجاد شود این شکاف ها در گذشته با استفاده از اره مویی به وجود می آید، اما اکنون این کار با استفاده از دستگاه لیزر انجام می شود و این تیغه ها هستند که هنگام عمل چاپ یا پرس با سطح چاپی تماس پیدا م یکنند و با فشاری که بر آن وارد م یکنند، عمل برش 1 و یا نیم برش یا پیش برش

چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / چاپ کاتالوگ / 2

و یا تازدن 3 را بر سطح چاپی انجام م یدهند.

الف( استفاده از قوانین نقشه کشی : یک «فایل قالب برش » در حقیقت یک «نقشه صنعتی » است که

با قواعد «رسم فنی » ایجاد شده است، در این نقشه صنعتی، عناصر ترسیمی بر پایه قراردادهایی که میان

سازنده قالب برش و طراح آن وجود دارد، ترسیم می شوند، این ترسیم نشانگر قرارگیری محل تیغه ها به

تفکیک نوعشان هستند.

در واقع همان گونه که در «نقشه های صنعتی » هر عنصر ترسیمی، نمایانگر کاری ویژه است که باید از سوی

سازندگان قطعه صنعتی آن نقشه انجام گیرد، در ترسیم فایل قالب نیز عناصرترسیمی، مشخص کنندۀ

عملکردی ویژه هستند که قالب ساز باید آن را در ساخت قالب در نظر بگیرد، در بیشتر موارد، یک فایل قالب

برش باید نمایانگر سه عملکرد در قالب باشد، که عبارت اند از:

عمل برش