تفاوت کاتالوگ و مجله چیست؟

تفاوت چاپ مجله با چاپ کاتالوگ در این است که در کاتالوگ وزن و مشخصات صفحه اول که جلد محسوب می شود با صفحات داخلی متفاوت است اما در چاپ مجله در حقیقت جلدی وجود ندارد و تمامی صفحات از یک وزن و یا فرم تبعیت می کنند.

برای آگاهی از انواع کاتالوگ و همچنین قیمت آنها، می توانید به بخش انتخاب نوع کاتالوگ مراجعه کنید

چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله