چاپ مجله

تفاوت چاپ مجله با چاپ کاتالوگ در این است که در کاتالوگ وزن و مشخصات صفحه اول که جلد محسوب می شود با صفحات داخلی متفاوت است اما در چاپ مجله در حقیقت جلدی وجود ندارد و تمامی صفحات از یک وزن و یا فرم تبعیت می کنند.

جدول قیمتهای چاپ مجله به صورت زیر است:

مجله سایز (210*297)A4 مجله سایز (210*297)A4
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 1,911,000 2,116,000
2000 2,957,000 3,366,000
5000 5,951,000 6,973,000
12 1000 2,789,000 3,096,000
2000 4,281,000 4,894,000
5000 8,540,000 10,073,000
16 1000 3,668,000 4,077,000
2000 5,605,000 6,423,000
5000 11,129,000 13,173,000
20 1000 4,598,000 5,109,000
2000 7,032,000 8,054,000
5000 13,975,000 16,530,000
24 1000 5,476,000 6,089,000
2000 8,356,000 9,583,000
5000 16,564,000 19,630,000
28 1000 6,406,000 7,121,000
2000 9,783,000 11,214,000
5000 19,411,000 22,988,000
32 1000 7,284,000 8,102,000
2000 11,107,000 12,742,000
5000 22,000,000 26,088,000
36 1000 8,214,000 9,134,000
2000 12,544,000 14,374,000
5000 24,846,000 29,445,000
مجله سایز (148/5*210) A5 رقعی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 1,033,000 1,135,000
2000 1,633,000 1,837,000
5000 3,362,000 3,873,000
16 1000 1,911,000 2,116,000
2000 2,957,000 3,366,000
5000 5,951,000 6,973,000
24 1000 2,789,000 3,096,000
2000 4,281,000 4,894,000
5000 8,076,000 10,073,000
32 1000 3,668,000 4,077,000
2000 5,605,000 6,423,000
5000 11,129,000 13,173,000
40 1000 4,598,000 5,109,000
2000 7,032,000 8,054,000
5000 13,975,000 16,530,000
48 1000 5,476,000 6,089,000
2000 8,356,000 9,583,000
5000 16,564,000 19,630,000
مجله سایز (240*340)B4 سلطانی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 2,145,000 2,410,000
2000 3,424,000 3,954,000
5000 7,119,000 8,443,000
12 1000 3,140,000 3,537,000
2000 4,982,000 5,777,000
5000 10,292,000 12,279,000
16 1000 3,140,000 4,665,000
2000 6,539,000 7,599,000
5000 13,465,000 16,114,000
20 1000 5,182,000 5,844,000
2000 8,200,000 9,525,000
5000 16,895,000 16,114,000
24 1000 6,177,000 6,972,000
2000 9,758,000 11,348,000
5000 20,068,000 24,043,000
28 1000 7,223,000 8,151,000
2000 11,418,000 13,273,000
5000 23,499,000 28,157,000
32 1000 8,218,000 9,278,000
2000 12,976,000 15,096,000
5000 26,672,000 31,971,000
36 1000 9,265,000 10,457,000
2000 14,637,000 17,021,000
5000 30,102,000 36,064,000
مجله سایز (170*240) B5 وزیری
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 1,150,000 1,282,000
2000 1,867,000 2,132,000
5000 3,946,000 4,608,000
16 1000 2,145,000 2,410,000
2000 3,424,000 3,954,000
5000 71,190,000 8,443,000
24 1000 3,140,000 3,537,000
2000 6,539,000 5,777,000
5000 10,292,000 12,279,000
32 1000 4,135,000 4,665,000
2000 6,539,000 7,599,000
5000 13,465,000 16,114,000
40 1000 5,182,000 5,844,000
2000 8,200,000 9,525,000
5000 16,909,000 20,207,000
48 1000 6,177,000 6,972,000
2000 9,758,000 11,348,000
5000 20,068,000 24,043,000
مجله سایز (190*190) خشتی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
12 1000 1,911,000 2,116,000
2000 2,957,000 3,366,000
5000 5,951,000 6,973,000
24 1000 3,668,000 4,077,000
2000 5,605,000 6,423,000
5000 11,129,000 13,173,000
36 1000 5,476,000 6,089,000
2000 8,356,000 9,583,000
5000 16,564,000 19,630,000
48 1000 7,284,000 8,102,000
2000 11,107,000 12,742,000
5000 22,000,000 26,088,000
مجله سایز (230*230) خشتی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
12 1000 2,145,000 2,410,000
2000 3,424,000 3,954,000
5000 7,119,000 8,443,000
24 1000 4,135,000 4,665,000
2000 6,539,000 7,599,000
5000 13,465,000 16,114,000
36 1000 6,177,000 6,972,000
2000 9,758,000 11,348,000
5000 20,068,000 24,043,000
48 1000 8,218,000 9,278,000
2000 12,976,000 15,096,000
5000 26,672,000 31,312,000
 مجله سایز (210*297)A4
تعداد صفحات داخلی تیراژ  گلاسه 135 گرم  گلاسه 170 گرم
8 1000                   1,911,000                      2,116,000
2000                   2,957,000                     3,366,000
5000                   5,951,000                     6,973,000
12 1000                   2,789,000                     3,096,000
2000                   4,281,000                     4,894,000
5000                   8,540,000                   10,073,000
16 1000                   3,668,000                     4,077,000
2000                   5,605,000                     6,423,000
5000                 11,129,000                   13,173,000
20 1000                   4,598,000                     5,109,000
2000                   7,032,000                     8,054,000
5000                 13,975,000                   16,530,000
24 1000                   5,476,000                     6,089,000
2000                   8,356,000                     9,583,000
5000                 16,564,000                   19,630,000
28 1000                   6,406,000                     7,121,000
2000                   9,783,000                    11,214,000
5000                 19,411,000                   22,988,000
32 1000                   7,284,000                     8,102,000
2000                 11,107,000                   12,742,000
5000                 22,000,000                   26,088,000
36 1000                   8,214,000                     9,134,000
2000                 12,544,000                   14,374,000
5000                 24,846,000                   29,445,000

مجله سایز (148/5*210) A5 رقعی
تعداد صفحات داخلی تیراژ  گلاسه 135 گرم  گلاسه 170 گرم
8 1000                     1,033,000                       1,135,000
2000                     1,633,000                       1,837,000
5000                     3,362,000                       3,873,000
16 1000                      1,911,000                        2,116,000
2000                     2,957,000                       3,366,000
5000                     5,951,000                       6,973,000
24 1000                     2,789,000                       3,096,000
2000                     4,281,000                       4,894,000
5000                     8,076,000                     10,073,000
32 1000                     3,668,000                       4,077,000
2000                     5,605,000                       6,423,000
5000                    11,129,000                     13,173,000
40 1000                     4,598,000                       5,109,000
2000                     7,032,000                       8,054,000
5000                   13,975,000                     16,530,000
48 1000                     5,476,000                       6,089,000
2000                     8,356,000                       9,583,000
5000                   16,564,000                     19,630,000

مجله سایز (170*240) B5 وزیری
تعداد صفحات داخلی تیراژ  گلاسه 135 گرم  گلاسه 170 گرم
8 1000                     1,150,000                      1,282,000
2000                     1,867,000                      2,132,000
5000                     3,946,000                      4,608,000
16 1000                     2,145,000                      2,410,000
2000                     3,424,000                      3,954,000
5000                   71,190,000                      8,443,000
24 1000                     3,140,000                      3,537,000
2000                     6,539,000                      5,777,000
5000                   10,292,000                    12,279,000
32 1000                     4,135,000                      4,665,000
2000                     6,539,000                      7,599,000
5000                   13,465,000                    16,114,000
40 1000                     5,182,000                      5,844,000
2000                     8,200,000                      9,525,000
5000                   16,909,000                    20,207,000
48 1000                     6,177,000                      6,972,000
2000                     9,758,000                    11,348,000
5000                   20,068,000                    24,043,000

 مجله سایز (240*340)B4 سلطانی
تعداد صفحات داخلی تیراژ  گلاسه 135 گرم  گلاسه 170 گرم
8 1000                     2,145,000                       2,410,000
2000                     3,424,000                       3,954,000
5000                     7,119,000                       8,443,000
12 1000                     3,140,000                       3,537,000
2000                     4,982,000                       5,777,000
5000                   10,292,000                     12,279,000
16 1000                     3,140,000                       4,665,000
2000                     6,539,000                       7,599,000
5000                   13,465,000                     16,114,000
20 1000                     5,182,000                       5,844,000
2000                     8,200,000                       9,525,000
5000                   16,895,000                     16,114,000
24 1000                     6,177,000                       6,972,000
2000                     9,758,000                     11,348,000
5000                   20,068,000                     24,043,000
28 1000                     7,223,000                       8,151,000
2000                   11,418,000                     13,273,000
5000                   23,499,000                     28,157,000
32 1000                     8,218,000                       9,278,000
2000                   12,976,000                     15,096,000
5000                   26,672,000                     31,971,000
36 1000                     9,265,000                     10,457,000
2000                   14,637,000                     17,021,000
5000                   30,102,000                     36,064,000

 مجله سایز (190*190) خشتی
تعداد صفحات داخلی تیراژ  گلاسه 135 گرم  گلاسه 170 گرم
12 1000                      1,911,000                       2,116,000
2000                      2,957,000                      3,366,000
5000                      5,951,000                      6,973,000
24 1000                      3,668,000                      4,077,000
2000                      5,605,000                      6,423,000
5000                    11,129,000                    13,173,000
36 1000                      5,476,000                      6,089,000
2000                      8,356,000                      9,583,000
5000                    16,564,000                    19,630,000
48 1000                      7,284,000                      8,102,000
2000                    11,107,000                    12,742,000
5000                    22,000,000                    26,088,000

مجله سایز (230*230) خشتی
تعداد صفحات داخلی تیراژ  گلاسه 135 گرم  گلاسه 170 گرم
12 1000                     2,145,000                      2,410,000
2000                     3,424,000                      3,954,000
5000                      7,119,000                      8,443,000
24 1000                     4,135,000                      4,665,000
2000                     6,539,000                      7,599,000
5000                   13,465,000                     16,114,000
36 1000                     6,177,000                      6,972,000
2000                     9,758,000                     11,348,000
5000                   20,068,000                    24,043,000
48 1000                     8,218,000                      9,278,000
2000                   12,976,000                    15,096,000
5000                   26,672,000                    31,312,000

جهت سفارش کاتالوگ می توانید به بخش سفارش کاتالوگ مراجعه کنید.

چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله /