تفاوت چاپ مجله با چاپ کاتالوگ در این است که در کاتالوگ وزن و مشخصات صفحه اول که جلد محسوب می شود با صفحات داخلی متفاوت است اما در چاپ مجله در حقیقت جلدی وجود ندارد و تمامی صفحات از یک وزن و یا فرم تبعیت می کنند.

جدول قیمتهای چاپ مجله به صورت زیر است:

مجله سایز (210*297)A4 مجله سایز (210*297)A4
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 1,911,000 2,116,000
2000 2,957,000 3,366,000
5000 5,951,000 6,973,000
12 1000 2,789,000 3,096,000
2000 4,281,000 4,894,000
5000 8,540,000 10,073,000
16 1000 3,668,000 4,077,000
2000 5,605,000 6,423,000
5000 11,129,000 13,173,000
20 1000 4,598,000 5,109,000
2000 7,032,000 8,054,000
5000 13,975,000 16,530,000
24 1000 5,476,000 6,089,000
2000 8,356,000 9,583,000
5000 16,564,000 19,630,000
28 1000 6,406,000 7,121,000
2000 9,783,000 11,214,000
5000 19,411,000 22,988,000
32 1000 7,284,000 8,102,000
2000 11,107,000 12,742,000
5000 22,000,000 26,088,000
36 1000 8,214,000 9,134,000
2000 12,544,000 14,374,000
5000 24,846,000 29,445,000
مجله سایز (148/5*210) A5 رقعی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 1,033,000 1,135,000
2000 1,633,000 1,837,000
5000 3,362,000 3,873,000
16 1000 1,911,000 2,116,000
2000 2,957,000 3,366,000
5000 5,951,000 6,973,000
24 1000 2,789,000 3,096,000
2000 4,281,000 4,894,000
5000 8,076,000 10,073,000
32 1000 3,668,000 4,077,000
2000 5,605,000 6,423,000
5000 11,129,000 13,173,000
40 1000 4,598,000 5,109,000
2000 7,032,000 8,054,000
5000 13,975,000 16,530,000
48 1000 5,476,000 6,089,000
2000 8,356,000 9,583,000
5000 16,564,000 19,630,000
مجله سایز (240*340)B4 سلطانی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 2,145,000 2,410,000
2000 3,424,000 3,954,000
5000 7,119,000 8,443,000
12 1000 3,140,000 3,537,000
2000 4,982,000 5,777,000
5000 10,292,000 12,279,000
16 1000 3,140,000 4,665,000
2000 6,539,000 7,599,000
5000 13,465,000 16,114,000
20 1000 5,182,000 5,844,000
2000 8,200,000 9,525,000
5000 16,895,000 16,114,000
24 1000 6,177,000 6,972,000
2000 9,758,000 11,348,000
5000 20,068,000 24,043,000
28 1000 7,223,000 8,151,000
2000 11,418,000 13,273,000
5000 23,499,000 28,157,000
32 1000 8,218,000 9,278,000
2000 12,976,000 15,096,000
5000 26,672,000 31,971,000
36 1000 9,265,000 10,457,000
2000 14,637,000 17,021,000
5000 30,102,000 36,064,000
مجله سایز (170*240) B5 وزیری
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
8 1000 1,150,000 1,282,000
2000 1,867,000 2,132,000
5000 3,946,000 4,608,000
16 1000 2,145,000 2,410,000
2000 3,424,000 3,954,000
5000 71,190,000 8,443,000
24 1000 3,140,000 3,537,000
2000 6,539,000 5,777,000
5000 10,292,000 12,279,000
32 1000 4,135,000 4,665,000
2000 6,539,000 7,599,000
5000 13,465,000 16,114,000
40 1000 5,182,000 5,844,000
2000 8,200,000 9,525,000
5000 16,909,000 20,207,000
48 1000 6,177,000 6,972,000
2000 9,758,000 11,348,000
5000 20,068,000 24,043,000
مجله سایز (190*190) خشتی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
12 1000 1,911,000 2,116,000
2000 2,957,000 3,366,000
5000 5,951,000 6,973,000
24 1000 3,668,000 4,077,000
2000 5,605,000 6,423,000
5000 11,129,000 13,173,000
36 1000 5,476,000 6,089,000
2000 8,356,000 9,583,000
5000 16,564,000 19,630,000
48 1000 7,284,000 8,102,000
2000 11,107,000 12,742,000
5000 22,000,000 26,088,000
مجله سایز (230*230) خشتی
تعداد صفحات داخلی تیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
12 1000 2,145,000 2,410,000
2000 3,424,000 3,954,000
5000 7,119,000 8,443,000
24 1000 4,135,000 4,665,000
2000 6,539,000 7,599,000
5000 13,465,000 16,114,000
36 1000 6,177,000 6,972,000
2000 9,758,000 11,348,000
5000 20,068,000 24,043,000
48 1000 8,218,000 9,278,000
2000 12,976,000 15,096,000
5000 26,672,000 31,312,000
 مجله سایز (210*297)A4
تعداد صفحات داخلیتیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
81000                  1,911,000                     2,116,000
2000                  2,957,000                    3,366,000
5000                  5,951,000                    6,973,000
121000                  2,789,000                    3,096,000
2000                  4,281,000                    4,894,000
5000                  8,540,000                  10,073,000
161000                  3,668,000                    4,077,000
2000                  5,605,000                    6,423,000
5000                11,129,000                  13,173,000
201000                  4,598,000                    5,109,000
2000                  7,032,000                    8,054,000
5000                13,975,000                  16,530,000
241000                  5,476,000                    6,089,000
2000                  8,356,000                    9,583,000
5000                16,564,000                  19,630,000
281000                  6,406,000                    7,121,000
2000                  9,783,000                   11,214,000
5000                19,411,000                  22,988,000
321000                  7,284,000                    8,102,000
2000                11,107,000                  12,742,000
5000                22,000,000                  26,088,000
361000                  8,214,000                    9,134,000
2000                12,544,000                  14,374,000
5000                24,846,000                  29,445,000

مجله سایز (148/5*210) A5 رقعی
تعداد صفحات داخلیتیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
81000                    1,033,000                      1,135,000
2000                    1,633,000                      1,837,000
5000                    3,362,000                      3,873,000
161000                     1,911,000                       2,116,000
2000                    2,957,000                      3,366,000
5000                    5,951,000                      6,973,000
241000                    2,789,000                      3,096,000
2000                    4,281,000                      4,894,000
5000                    8,076,000                    10,073,000
321000                    3,668,000                      4,077,000
2000                    5,605,000                      6,423,000
5000                   11,129,000                    13,173,000
401000                    4,598,000                      5,109,000
2000                    7,032,000                      8,054,000
5000                  13,975,000                    16,530,000
481000                    5,476,000                      6,089,000
2000                    8,356,000                      9,583,000
5000                  16,564,000                    19,630,000

مجله سایز (170*240) B5 وزیری
تعداد صفحات داخلیتیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
81000                    1,150,000                     1,282,000
2000                    1,867,000                     2,132,000
5000                    3,946,000                     4,608,000
161000                    2,145,000                     2,410,000
2000                    3,424,000                     3,954,000
5000                  71,190,000                     8,443,000
241000                    3,140,000                     3,537,000
2000                    6,539,000                     5,777,000
5000                  10,292,000                   12,279,000
321000                    4,135,000                     4,665,000
2000                    6,539,000                     7,599,000
5000                  13,465,000                   16,114,000
401000                    5,182,000                     5,844,000
2000                    8,200,000                     9,525,000
5000                  16,909,000                   20,207,000
481000                    6,177,000                     6,972,000
2000                    9,758,000                   11,348,000
5000                  20,068,000                   24,043,000

 مجله سایز (240*340)B4 سلطانی
تعداد صفحات داخلیتیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
81000                    2,145,000                      2,410,000
2000                    3,424,000                      3,954,000
5000                    7,119,000                      8,443,000
121000                    3,140,000                      3,537,000
2000                    4,982,000                      5,777,000
5000                  10,292,000                    12,279,000
161000                    3,140,000                      4,665,000
2000                    6,539,000                      7,599,000
5000                  13,465,000                    16,114,000
201000                    5,182,000                      5,844,000
2000                    8,200,000                      9,525,000
5000                  16,895,000                    16,114,000
241000                    6,177,000                      6,972,000
2000                    9,758,000                    11,348,000
5000                  20,068,000                    24,043,000
281000                    7,223,000                      8,151,000
2000                  11,418,000                    13,273,000
5000                  23,499,000                    28,157,000
321000                    8,218,000                      9,278,000
2000                  12,976,000                    15,096,000
5000                  26,672,000                    31,971,000
361000                    9,265,000                    10,457,000
2000                  14,637,000                    17,021,000
5000                  30,102,000                    36,064,000

 مجله سایز (190*190) خشتی
تعداد صفحات داخلیتیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
121000                     1,911,000                      2,116,000
2000                     2,957,000                     3,366,000
5000                     5,951,000                     6,973,000
241000                     3,668,000                     4,077,000
2000                     5,605,000                     6,423,000
5000                   11,129,000                   13,173,000
361000                     5,476,000                     6,089,000
2000                     8,356,000                     9,583,000
5000                   16,564,000                   19,630,000
481000                     7,284,000                     8,102,000
2000                   11,107,000                   12,742,000
5000                   22,000,000                   26,088,000

مجله سایز (230*230) خشتی
تعداد صفحات داخلیتیراژ گلاسه 135 گرم گلاسه 170 گرم
121000                    2,145,000                     2,410,000
2000                    3,424,000                     3,954,000
5000                     7,119,000                     8,443,000
241000                    4,135,000                     4,665,000
2000                    6,539,000                     7,599,000
5000                  13,465,000                    16,114,000
361000                    6,177,000                     6,972,000
2000                    9,758,000                    11,348,000
5000                  20,068,000                   24,043,000
481000                    8,218,000                     9,278,000
2000                  12,976,000                   15,096,000
5000                  26,672,000                   31,312,000

جهت سفارش کاتالوگ می توانید به بخش سفارش کاتالوگ مراجعه کنید.

چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله / چاپ مجله /