چاپ مجله

تفاوت آن با کاتالوگ چیست؟

چاپ مجله

تفاوت این دو امر در این است که در کاتالوگ وزن و مشخصات صفحه اول که جلد محسوب می شود با صفحات داخلی متفاوت است اما در مجله در حقیقت جلدی وجود ندارد و تمامی صفحات از یک وزن و یا فرم تبعیت می کنند.

برای آگاهی از انواع کاتالوگ و همچنین قیمت آنها، می توانید به بخش انتخاب نوع کاتالوگ مراجعه کنید

برای سفارش کلیک کنید.

انتشارات امیدسخن