لطفا قبل از سفارش کاتالوگ حتما با شماره 66922440 تماس گرفته و از قیمت نهایی مطمئن شوید/.سایز کاتالوگ

تیراژ

تعداد صفحات جلد


کاغذ جلد


روکش جلد

تعداد صفحات داخلی

کاغذ صفحات داخلی

روکش صفحات داخلی

صحافی

کد سفارش 001

---

تومان

A4

1000

4

250

دارد

8

135

ندارد

منگنه تخت

کد سفارش 002

---

تومان

A4

1000

4

300

دارد

8

170

ندارد

منگنه تخت

کد سفارش 003

----

تومان

A4

1000

4

250

دارد

12

135

ندارد

منگنه تخت

کد سفارش 004

---

تومان

A4

1000

4

300

دارد

12

170

ندارد

منگنه تخت