Tag Archives: مقالات چاپ کاتالوگ

مقالات چاپ کاتالوگ بخش دوم

ادامه مقالات چاپ کاتالوگ بخش اول: چ( با حرکت دادن Slider سمت راست که روشن تر است؛ به سمت چپ، pixel های تیرة عکس، روشن شده و تضاد ) Contrst ( کاهش می یابد. ح( با حرکت دادن Slider سمت چپ که تیره تر است به سمت راست، pixel های روشن عکس، تیره شده و […]